Lis
17
17 listopada, 2017 Blog

Co to jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera prowadzi do neurodegeneracji, w której występuje stan otępienia. Dotyka najczęściej osób po 65 roku życia. Objawy tej choroby wiążą się z obniżoną sprawnością umysłową, która najczęściej powiązana jest z wiekiem. Innym określeniem tej choroby jest przed starczy zanik mózgu. Następstwem tej choroby jest uszkodzenie w korze mózgowej, co prowadzi do kłopotów z mową, pamięcią czy myśleniem.

mózg_chory_i_mózg_zdrowy_w_chorobie_Alzheimera

Przyczyny

Przyczyny tej choroby są nie do końca poznane istnieją trzy główne hipotezy opisujące przyczynę występowania choroby;

1. Jedną z najstarszych hipotez jest hipoteza cholinergiczna. Na podstawie tej teorii opierają się obecne sposoby farmakoterapii. Hipoteza ta twierdzi, że za przyczyną choroby Alzheimera stoi zmniejszona synteza neuroprzekaźnika acetylocholiny.Ta teoria nie jest bardzo prawdopodobna ponieważ leki mające za zadanie powodować zmiany w niedoborze acetylocholiny nie wykazały współmiernych efektów. Hipoteza ta poddaje do dyskusji również inne czynniki związane z układem cholinergicznym, jak inicjacja wieloskalowej agregacji amyloidu,której następstwem jest uogólnione zapalenie tkanki nerwowej.

2. Hipoteza amyloidowa – hipoteza ta ustanawia, że fundamentalną rolę w patogenezie choroby odgrywają depozyty β-amyloidu. Teorię tę może poprzeć fakt położenia genu APP na chromosomie 21. Zostało to ustalone na podstawie faktu rozwinięcia choroby Alzheimera w okresie pierwszych 40 lat życia u osób, którym zdiagnozowano zespół Downa spowodowanym trisomią chromosomu 21. Jednym z głównych czynników ryzyka genetycznego dla choroby Alzheimera jest specyficzna izoforma apolipoproteiny. Zwiększa ona rozpad β-amyloidu, jednak niektóre jej formy, takie jak APOE4 (izoforma apolipoproteiny), nieefektywnie spełniają to zadanie.

W2009 hipoteza ta doczekała się aktualizacji, wnosiła ona, że bliski krewny białka β-amyloidu, a niekoniecznie ono samo, może stanowić winowajcę. Na mocy tego poglądu, stwierdzono, że opierający się o amyloid mechanizm redukujący połączenia neuronalne w mózgu w fazie szybkiego wzrostu na początku życia osobniczego, może zostać aktywowany przez związane ze starzeniem się procesy w starszym wieku,czego konsekwencją jest zamieranie neuronów,charakterystyczne dla choroby Alzheimera.

3. Hipoteza tau – hipoteza ta głosi, że nieprawidłowości białka tau rozpoczynają chorobowy łańcuch zdarzeń. W tym modelu hiperfosforyzowane nici białka ͳ zaczynają łączyć się ze sobą. W efekcie tworzą splątki neurofibrylarne wewnątrz ciał neuronów. Następstwem tego jest dezintegracja mikrotubuli niszcząca system transportu neuronalnego. Wynikiem tego jest upośledzenie funkcjonowania komunikacji biochemicznej pomiędzy neuronami a później śmierć komórek.

Objawy

Głównymi następstwami choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci, czyli zdolności do nabywania nowych lub odtwarzania uprzednio nabytych informacji. W fazie rozwoju choroby występują dodatkowo;

 • afazja

 • apraksja

 • agnozja

 • zaburzenia czynności wykonawczych

Wraz z rozwojem choroby, otępienie nasila się do tego stopnia, że chory nie wie kim jest, pojawia się trudność z wypowiadaniem pojedynczych słów. W przypadku niektórych chorych może występować nadmierne pobudzenie i agresja lub skrajnie przeciwne objawy,takie jak apatia i wyczerpanie.U chorych można zaobserwować również drgawki, drżenie rąk, przykurcze mięśni.

zdrowy_mózg_i_chory_mózg

Amerykańskie Stowarzyszenie Chorych na Alzheimera zaproponowało listę 10 najczęściej występujących symptomów:

 • wycofanie się z pracy kontaktów towarzyskich, hobby

 • brak zdolności prawidłowej oceny sytuacji

 • gubienie i chowanie rzeczy w dziwnych miejscach, niemożność ich odnalezienia.

 • zaburzenia nastroju i zmiana osobowości

 • problemy z mówieniem i pisaniem

 • zaburzenia wzrokowo- przestrzenne.

 • Zaburzenia orientacji w miejscu i w czasie

 • trudności w wykonywaniu codziennych czynności w domu,pracy,w trakcie wypoczynku

 • zaburzenia planowania i rozwiązywania problemów

 • zaburzenia pamięci,które upośledzają codzienne funkcjonowanie

Diagnoza i leczenie

Od zwyczajnych kłopotów z pamięcią chorobę Alzheimera odróżnia szerszy obszar utraty pamięci

osoby niecierpiącej na to zaburzenie nie dotyka całkowity brak kojarzenia faktów. Ustalenie poprawnej diagnozy należy do lekarza po przeprowadzeniu uprzedniej dokładnej rozmowy z pacjentem.

Leki,które stosuje się głównie w tej chorobie mają postać tabletek lub plastrów. ich głównym celem jest hamowanie enzymu, który rozkłada jeden z neuroprzekaźników w mózgu – acetylocholinę. W efekcie jest możliwe zatrzymanie choroby do 3 lat. Pozostałe leki mają za zadanie ochronę komórek nerwowych przed toksycznymi substancjami, które pojawiają się w dużej ilości podczas choroby. Następstwem tego jest spowolnienie objawów choroby.

zdjęcia_tomografu_komputerowego_w_chorobie_Alzheimera

źródła zdjęć:
http://bioinfo.imdik.pan.pl/wiki/Choroba_Alzheimera_(AD)
http://www.alzheimer.szczecin.pl/
chomikuj.pl